–ਐਮ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ. ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀ–

ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

ਵੇਰਵਾਦਸਤਾਵੇਜ਼
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਚ. ਵੀ. ਏ. ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸਦੇਖੋ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਐਚ. ਵੀ. ਏ. ਸੀ. ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਦੇਖੋ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸਦੇਖੋ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਦੇਖੋ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਪ੍ਰੈੱਸ ਰੀਲੀਜ਼

ਅਪਲੋਡ ਦੀ ਤਾਰੀਖਦਸਤਾਵੇਜ਼
12/9/2018ਦੇਖੋ / ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Last Updated on